Informace pro členy SSK TMS Pardubice

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Zápis z členské schůze klubu SSK TMS 0006 Pardubice

Soubor pdf ke stažení: zápis 2018 (632 kB)
Upozornění pro členy SSK 0006

1. Poplatky na rok 2019

Výše poplatků zde uvedených byla oznámena členům na VČS dne 12.12.2018.

Cena známky ČSS - 500 Kč, klubový poplatek 700 Kč.

Výběr poplatků byl zahájen 9.1.2019.

Konečný termín pro vybírání poplatků je 28.2.2019.

Výběrčí termíny - leden 2019: 9.1., 23.1. a 30.1

Výběrčí termíny - únor 2019: 6.2., 20.2. a 27.2.

Poplatky se vybírají vždy od 16 do 17 hodin v buňce na střelnici 25m.

Každý člen předloží průkaz ČSS pro vylepení známky pro rok 2019 a brigádnický průkaz (kniha brigád). Bez předložení průkazu ČSS nebude známka vydána (včetně vložky pro vylepení známky).

V případě nezaplacení poplatků do 28.2.2019 bude ve smyslu stanov ČSS a SSK ukončeno členství.


2. Brigádnické hodiny

Brigádnické hodiny se nemění. Na základě rozhodnutí výboru SSK bude možno členům, kteří mají odpracováno více jak 10 hodin, nadbytečné hodiny proplatit v adekvátním přepočtu, tj. 100 Kč/hod. V případě, že člen nemá splněn určený počet hodin za rok 2018, platí poplatek podle chybějících hodin. Brigádnické hodiny za rok 2018 jsou zapsány v knize brigád. U ostatních je poplatek v případě neodpracování brigády stejný - 1000 Kč.


3. Ukončení členství

V případě ukončení členství v SSK TMS je každý povinen odevzdat osobně členský průkaz a klíče od prostorů SSK předsedovi klubu nebo jinému členu výboru SSK. Pouze ze zdravotních důvodů lze ukončit členství jiným způsobem po telefonické dohodě.


4. Brigády na rok 2019

Brigádnické akce budou nejméně 14 dní před termínem vyvěšeny ve vývěsce klubu na střelnici 25m a na internetových stránkách SSK.

Důležitá upozornění pro členy budou rovněž vyvěšena v informační vývěsce SSK, případně budou zaslána e-mailem. Dále je možná domluva brigádnické činnosti vždy ve středu za účasti některého člena výboru nebo individuelně po tel. domluvě.

Poznámka: Informace pro členy lze získat každou středu u předsedy SSK vždy ve výše uvedenou dobu, v uvedené dny výběrčích termínů. Velmi nutné případy telefonicky na tel. čísle 724103213 (tel. čísla členů výboru jsou uvedena na internetových stránkách klubu).

Důležitá upozornění pro členy budou zaslána e-mailem.Zkontrolujte si dobu platnosti svých ZP.

V případě, že nedodržíte povinnost ve smyslu zákona 119/2002 sb. zažádat o prodloužení platnosti ZP dva měsíce před uplynutím platnosti, je navýšen poplatek za jednotlivou skupinu na 700 Kč.

Informace byla vysvětlena na výroční členské schůzi 12.12.2018.

Za SSK TMS L.Dušek

Od 1. 10. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních a střelivu.

( viz například http://www.zakonyprolidi.cz/ )
Omezení používaného střeliva 9 mm Luger

Na základě výsledků posouzení akustické situace ze dne 26.04. 2013, provedené na základě objednávky MmP dochází k omezení používaného střeliva 9 mm Luger na střelnici 25m (ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Měřeni hluku bylo provedeno na třech místech v okolí střelnice při použití těchto níže uvedených zbraní:

1. Pistole malorážka s náboji 22 Lr

2. Revolver ZKR 551 s náboji .38 special

3. Pistole ČZ 85 s náboji 9 mm Luger

U zbraně číslo jedna vyplývá z výsledků měření, že je ji možné provozovat v současném rozsahu i za stávajícího technického stavu střelnice.

U zbylých dvou zbraní, zejména u pistole ČZ 85 s uvedenými náboji nelze za soutěžního provozu vyloučit porušení hygienických limitů. Na základě diskuze s majitelem střelnice byla navržena opatřeni k minimalizaci hluku u nejbližších chráněných prostor. Odhadnout účinnost opatření lze v tomto případě jen velmi obtížně. Střízlivý odhad počítá se sníženim hluku o cca 4 dB. Takový útlum je dostatečný, aby byly splněny hygienické limity ve sledovaných místech.

Na základě těchto skutečností jsme jako provozovatel střelnice nuceni nepoužívat na tréninkové střelby standartní munici 9mm Luger do doby provedení doporučených úprav a odhlučnění střelnice. Ostatní střelivo je možno za stávajícího stavu (22LR, 38 speciál) používat. Střelivo 38 speciál v provedeni WC s prosekávací střelou-velmi nízký výkon. Během soutěží uvedených ve střeleckém kalendáři ČSS využívat terčovou munici s nižším akustickým výkonem - SUBSONIC (podzvukový náboj).

Soubor pdf ke stažení: Omezení používaného střeliva 9 mm Luger (223 kB)

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek