Informace pro členy SSK TMS Pardubice

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Výbor SSK vyhlašuje od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 klubové prázdniny.

Provoz střelnice pro členy zůstává beze změny.

V případě nutnosti kontaktujte telefonicky členy výboru p. Duška nebo p. Vlčka.

Úřední hodiny budou pokračovat od středy 2. 9. 2020.

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Na základě informace z ČSS vydané MZČR "rozvolňujeme" od pondělí 11. května 2020 provoz na střelnici Pod Vinicí při dodržení přesně definovaných podmínek:

• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;

• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;

• sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

• ostatní osoby na sportovišti musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. I přes to je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou a také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.


Pro dodržení bezpečných vzdáleností musí být mezi střelci vždy dva střelecké boxy volné.

Doporučujeme dezinfekci používat zejména při vstupu a při odchodu ze střelnice.

Veškerá další opatření vyplývající z provozního řádu střelnice platí v plném rozsahu.

V případě, že bude dezinfekční roztok docházet, nahlásí to střelci správci střelnice, který provede jeho doplnění.

Za dodržování těchto opatření odpovídá správce střelnice. Správce střelnice je zároveň oprávněn v případě nedodržování těchto opatření neukázněné osoby ze střelnice vykázat.

Za SSK TMS L. Dušek – předseda SSK


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zápis z členské schůze klubu SSK TMS 0006 Pardubice

Soubor pdf ke stažení: zápis 2019 (100 kB)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Shrnutí obsahu pracovní verze nového zákona o zbraních

( viz stránka MVČR )

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zkontrolujte si dobu platnosti svých ZP.

V případě, že nedodržíte povinnost ve smyslu zákona 119/2002 sb. zažádat o prodloužení platnosti ZP dva měsíce před uplynutím platnosti, je navýšen poplatek za jednotlivou skupinu na 700 Kč.

Informace byla vysvětlena na výroční členské schůzi 12.12.2018.

Za SSK TMS L. Dušek

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Omezení používaného střeliva 9 mm Luger

Na základě výsledků posouzení akustické situace ze dne 26.04. 2013, provedené na základě objednávky MmP dochází k omezení používaného střeliva 9 mm Luger na střelnici 25m (ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Měřeni hluku bylo provedeno na třech místech v okolí střelnice při použití těchto níže uvedených zbraní:

1. Pistole malorážka s náboji 22 Lr

2. Revolver ZKR 551 s náboji .38 special

3. Pistole ČZ 85 s náboji 9 mm Luger

U zbraně číslo jedna vyplývá z výsledků měření, že je ji možné provozovat v současném rozsahu i za stávajícího technického stavu střelnice.

U zbylých dvou zbraní, zejména u pistole ČZ 85 s uvedenými náboji nelze za soutěžního provozu vyloučit porušení hygienických limitů. Na základě diskuze s majitelem střelnice byla navržena opatřeni k minimalizaci hluku u nejbližších chráněných prostor. Odhadnout účinnost opatření lze v tomto případě jen velmi obtížně. Střízlivý odhad počítá se sníženim hluku o cca 4 dB. Takový útlum je dostatečný, aby byly splněny hygienické limity ve sledovaných místech.

Na základě těchto skutečností jsme jako provozovatel střelnice nuceni nepoužívat na tréninkové střelby standartní munici 9mm Luger do doby provedení doporučených úprav a odhlučnění střelnice. Ostatní střelivo je možno za stávajícího stavu (22LR, 38 speciál) používat. Střelivo 38 speciál v provedeni WC s prosekávací střelou-velmi nízký výkon. Během soutěží uvedených ve střeleckém kalendáři ČSS využívat terčovou munici s nižším akustickým výkonem - SUBSONIC (podzvukový náboj).

Soubor pdf ke stažení: Omezení používaného střeliva 9 mm Luger (223 kB)

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---